Програма 9

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП. ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ И ПОХВАТИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

български език, гимназиален етап, прогимназиален етап

Обучители:

Весела Михайлова, проф. д-р Татяна Ангелова

Гост-лектори:

проф. д-р Руска Станчева

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Специално внимание ще бъде отделено на платформата „Берон“ – съвместна разработка на Института по български език към БАН и МОН, която ще бъде представена от проф. д-р Руска Станчева – един от членовете на авторския екип.

Програмата е предназначена за учители по български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап.

Теоретическата част 40% е ориентирана към новостите в обучението по български език.

Практическата част обхваща 60% и е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата, комуникативната и административната компетентност на учителя българист.

Практическата част включва тренинг, чрез който обучаваните учители създават ресурси, нужни за всекидневната работа, и продукти, които да представят в професионалното си портфолио; намират функционално решение на въпроси от обучението по български език, свързани с подготовка, изнасяне на уроци, рефлексия върху тях. Програмата цели да се работи върху приемствеността между обучението по български език в прогимназиален и гимназиален етап.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1962/22.08.2023

задачи за изпълнение

1. Вариант:

  • Да се предложи заглавие за есе или за интерпретативно съчинение.
  • Да се предложи схема на идеи за изработването на теза (може да се приложи и цялостно изработена теза).

2. Вариант:

Да се представят три задачи с различна степен на трудност по скалата от 1 до 3 (с избираем или със свободен отговор), свързани с темата „Пунктуация на сложно изречение“.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 17.06.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.