Програма 89

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

Програмата е насочена към:

директори, учители, зам.-директори

Предмет/клас (етап):

предучилищно образование

Обучители:

Александрина Беровска, Радка Иванова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е насочена към педагогическите специалисти, работещи с деца в предучилищна възраст в детската градина и училището. В нея са включени основни теми, свързани с ефективни подходи и интерактивни методи на работа в разновъзрастова група. В практическата част се отделя специално внимание на специфичното педагогическо взаимодействие, както и на характерната организация на дейностите и реализирането на проектно-базирано обучение в такава група.
Програмата цели да се повиши компетентността и професионализма на детския учител при прилагането на нормативната уредба и постигането на очакваните резултати по образователните направления за различните възрастови групи.
Обучението ще се реализира в частично-присъствена форма – 8 часа присъствени/в електронна среда и 8 часа дистанционни под формата на разработване на практическа задача.

Програмата е одобрена със Заповед № 09-321/08.02.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.