Програма 65

АТЕСТИРАНЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В КОНТЕКСТА НА САМООЦЕНЯВАНЕТО И ИНСПЕКТИРАНЕТО

Програмата е насочена към:

директори, зам.-директори, учители – предучилищно образование, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап, учители - целодневна организация, педагогически съветници, психолози, възпитатели в общежитие

Предмет/клас (етап):

всички училищни етапи

Обучители:

Александрина Беровска, Валентина Кадева, Дора Маринкева, Ирена Трасиева, Нели Попова, Тина Велева-Иванова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на детската градина, училището, центъра за подкрепа за личностно развитие или регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, а за директорите – и на управленската им компетентност.
Програмата е насочена към учители, заместник-директори и директори на училища. Реализира се в две части – теоретична и практическа. В двете части ще се акцентира последователно върху следните теми:
• условия и ред за повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
• същност и цели на атестирането;
• атестирането като процес;
• възможни критерии от областите на професионална компетентност в зависимост от вида на институцията и стратегията за развитието ѝ и на скалата за определяне на достигнатата степен на изпълнението им;
• същност на скалата за атестиране;
• практическо прилагане на критериите за атестиране във връзка с оценката в училище в процеса на самооценяване при реализиране на контролната дейност на директора и при управлението на качеството на дейността на образователната институция.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.