Програма 56

ФОРМИРАНЕ НА ЧИТАТЕЛСКА КУЛТУРА У УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕТО НА УМЕНИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ТВОРБА

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

български език и литература, гимназиален етап, прогимназиален етап

Обучители:

Весела Михайлова, Любов Шишкова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата предвижда обучение и практикум за успешна педагогическа дейност, свързана с прилагането на конкретен алгоритъм за анализ на художествена творба в условията на действащите учебни програми. Насочена е и към представянето на методи за овладяването на ключовите компетентности, както и за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес.
И теоретичната лекционна част, и практикумът ще акцентират последователно върху следните тематични ядра:
• Функционален учебен модел за анализ на художествен текст
• Възможности за ефективно обвързване на обучението по литература с гражданското образование на учениците чрез формиране на умения за съпоставка между посланията, вложени в изучаваните творби, и съвременния социален опит
• Възможности за повишаване на комуникативната и в частност – на функционалната грамотност на учениците чрез обучението по литература.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.