Програма 8

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП. НОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА – МЕТОДИ И ПОХВАТИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Програмата е насочена към:

учители – начален етап, учители – прогимназиален етап

Предмет/клас (етап):

1. - 4. клас, 5. - 7. клас, изобразително изкуство

Обучители:

Галя Страшилова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по изобразително изкуство в начален и прогимназиален етап. Теоретическата част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по изобразително изкуство – нов стандарт за учебно съдържание, нова учебна програма, нова наредба за оценяване, нови стратегии, пряко свързани с работата на учителя (стратегия за насърчаване на грамотността).

Практическата част обхваща 60% и е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата и административната компетентност на учителите. Практическата част включва тренинг, чрез който обучаваните учители създават ресурси, необходими за всекидневната работа, и продукти, които да представят в професионалното си портфолио; намират функционално решение на въпроси от обучението по изобразително изкуство, свързани с подготовка, изнасяне на уроци, оценяване на учебните резултати на учениците. Програмата цели да се работи върху приемствеността между обучението по изобразително изкуство от началния етап в прогимназиалния етап.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1366/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.