Програма 53

МОЯТА БЪЛГАРИЯ – НОВ ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ТЕМИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ В ДУХ НА РОДОЛЮБИЕ ЧРЕЗ НАСЪРЧАВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНО МИСЛЕНЕ И РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИ УМЕНИЯ

Програмата е насочена към:

учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

1. – 12. клас, история и цивилизация

Обучители:

ас. д-р Соня Любомирова Спасова, гл. ас. д-р Калин Цветанов Стоев, д-р Веселина Кирилова Вачкова, доц. д-р Румяна Андреева Чукова, проф. д-р Пламен Димитров Митев, проф. д-р Пламен Христов Павлов, проф. дин Лизбет Любенова Върбанова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители, преподаващи теми по история на България във всички образователни етапи. Тя ще им предложи инструмент (учебното помагало „Моята България“), който да ползват успешно в работата си с учениците, като изграждат у тях родолюбиви нагласи. В съдържателно отношение са включени всички необходими сегменти – теоретична част, документално приложение, онагледяване със снимков материал, разширени портретни характеристики, речник и задачи за практическа работа. Помагалото „Моята България“ е първото цялостно изложение на българската история от античността до нашето съвремие. В историческия разказ са вплетени последните достижения на нашата историография. Развитите в изложението тези не са поднесени в декларативен вид, а предоставят възможности за размисъл и диалог. Това е направено целенасочено, за да развива у младите читатели стремеж към самостоятелно мислене, използване на историческа ретроспекция за изграждане на трайни познания върху сложни политически, икономически и социални процеси. От друга страна, учителите, които ще ползват учебното помагало, също ще имат възможност да обогатят своята компетентност, доверявайки се на авторите, които са историци с дългогодишен преподавателски стаж в наши водещи университети. При тази симбиоза в процеса на обучението неизбежно ще се изградят трайни връзки между академичност и практическо приложение, което е особено желателно с оглед на изграждането на приемственост между различните нива на обучение по история.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-669/18.02.2019 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: