Програма 10

ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА В 5. И 6. КЛАС СПОРЕД НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И СЪВРЕМЕННИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОДХОДИ

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап

Предмет/клас (етап):

5. – 6. клас, човекът и природата

Обучители:

д-р Ренета Петкова, доц. д-р Мая Гайдарова, доц. д-р Стефан Манев

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители, преподаващи учебния предмет човекът и природата в 5. и 6. клас – за придобиване на знания и умения и формиране на компетентности за използване на съвременни образователни подходи, което е тясно свързано с новите обществени потребности, отразени в учебните програми. В теоретичен план се разглеждат понятията компетентностен подход, интегрален подход, научно-изследователски подход, рефлексивен подход, които са свързани с методики за реализирането на идеята за конструктивизма в обучението. Учителите се насочват към методики за използване на inquiry-based-learning (учене чрез откриване) стратегията в обучението, реализиране на ефективни вътрешнопредметни и междупредметни връзки и способи за формиране на ключови компетентности, за решаване на реални проблеми.

Учебното съдържание се анализира по отношение на възможностите за усвояване на знания, умения и отношения, свързани с природата и човешката дейност. Представят се разработени примерни уроци с използване на тези подходи. Отделя се внимание на процеса на оценяване на знанията и уменията на учениците, като се дискутира и рефлексивният подход – мястото и ролята на самооценката във формиращото оценяване. Практикумът за разработване на уроци с реализирането на тези съвременни подходи се реализира екипно. Всяка група работи по дадена задача и представя решенията си пред останалите, които оценяват и допълват. Изработват се стандарти за оценяване на експерименталната дейност на учениците.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1361/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: