Програма 35

ОЦЕНЯВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. – 7. КЛАС ЧРЕЗ ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАЖНЕНИЯ

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап, 5. – 7. клас

Предмет/клас (етап):

история и цивилизация, прогимназиален етап

Обучители:

д-р Екатерина Михайлова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата проследява основни очаквани резултати, заложени в новите учебни програми, и отнасянето им към конкретни ключови компетентности и дейности. Тренингите са ориентирани към придобиване на умения за определяне на степента на трудност на поставените задачи; определяне на когнитивното равнище на планираните дейности, изготвяне на скала за оценяване на индивидуалния напредък на ученика; разработване на примерни методически практики (за работа с карта; ориентиране във времето и пространството; извличане на елементарна информация от изображение или текст и др.).

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: