Програма 75

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И МЕТОДИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е насочена към:

учители, ръководители направление ИКТ

Предмет/клас (етап):

5. - 7. клас, информационни технологии, компютърно моделиране, прогимназиален етап

Обучители:

доц. д-р Ангел Ангелов, доц. д-р Георги Тупаров, доц. д-р Даниела Тупарова, Катерина Марчева, Клавдия Петрова, Невена Чардакова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по компютърно моделиране и ИТ. В нея са включени основни теми свързани с:
1. Акценти и предизвикателства в учебните програми по компютърно моделиране и ИТ (КМИТ) в прогимназиален етап
2. Ключови компетентности на учениците, които трябва да бъдат формирани в обучението по КМИТ – представяне в учебната програма и възможности за реализация в учебния процес. Междупредметни връзки
3. Методическа реализация на ключови теми от учебното съдържание по КМИТ
4. Технологични средства за подпомагане на учебния процес. Използване на електронен учебник. Възможности за обратна връзка и самопроверка на учениците
5. Безопасни условия за работа в компютърната лаборатория, включително и в интернет. Развиване на творческите и социални умения на учениците. Възможности за приобщаване на родителската и училищна общност
Обучението ще се реализира в частично-присъствена форма – 8 часа присъствени/в електронна среда и 8 часа дистанционни под формата на разработване на задания.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09 – 3372/20.06. 2022 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.