Програма 34

СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап

Предмет/клас (етап):

история и цивилизации, прогимназиален етап

Обучители:

ас. Бистра Стоименова, доц. д-р Александър Николов, доц. д-р Михаил Груев, Мария Босева, проф. д-р Веселин Янчев

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Теоретичната част (40%) цели да запознае учителите с новата законова и подзаконова уредба и с възможностите, които тя предоставя за планиране и осъществяване на съвременни стратегии и методи за активно обучение: работа с документи (писмени текстове, изображения, карти, схеми и др. в печатни и електронни учебници); провеждане на урок на археологически обект, в музей и архив; осъществяване на симулации и ролеви игри, решаване на проблемни задачи, обучение в електронна класна стая, работа в малки групи, ръководене на проекти и др. Практическата част (60%) е насочена към усъвършенстване на академичната и педагогическата компетентност на учителите.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: