Програма 14

УМЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 5. КЛАС

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап

Предмет/клас (етап):

5. - 7. клас, информационни технологии

Обучители:

доц. д-р Ангел Ангелов, доц. д-р Георги Тупаров, доц. д-р Даниела Тупарова, Катерина Марчева

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по информационни технологии в 5. клас. В програмата са включени основни теми, свързани с:
1. Акценти и промени в новата учебна програма по ИТ за 5. клас – теми, понятия, дейности;
2. Ключови компетентности на учениците, които трябва да бъдат формирани в обучението по ИТ в 5. клас – представяне в учебната програма и възможности за реализация в учебния процес. Междупредметни връзки;
3. Подходи за проверката и оценката на знанията, уменията и компетентностите на учениците в обучението по ИТ в 5. клас. Изграждане на система за проверка и оценка на знанията с акцент върху оценяването с портфолио и практически задачи;
4. Технологични средства за подпомагане на учебния процес. Използване на електронен учебник. Възможности за обратна връзка и самопроверка на учениците;
5. Безопасни условия за работа в компютърната лаборатория, включително в интернет. Развиване на творческите и социални умения на учениците. Възможности за приобщаване на родителската и училищната общност. Обучението ще се реализира в частично присъствена форма – 10 часа присъствени и 6 часа дистанционни под формата на уебинари и разработване на задания. Предвижда се работа по групи по време на практическите занятия и създаване на ресурсни материали.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1389/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.