Програма 11

ДЕЙНОСТИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап

Предмет/клас (етап):

география и икономика, прогимназиален етап

Обучители:

доц. д-р Петя Събева, проф. д.н. Стела Дерменджиева

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата


Акцентът е върху уроците за дейности в прогимназиален етап (5. – 7. клас).

Програмата е предназначена за учители по география и икономика в прогимназиален етап. Теоретичната част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по география и икономика в прогимназиален етап – нов стандарт за учебно съдържание, нови учебни програми, нова наредба за оценяване, нови стратегии, пряко свързани с преподавателската дейност на учителя (конкретизирани спрямо формирането на компетентностите на учениците като триединство от процесно-обектни знания, дейностни умения и оценъчни навици за ориентиране в окръжаващата действителност). Акцентът е върху иновативните дидактически модели за системност и етапност в изграждането на учебни действия и задачи в обучението по география и икономика.

Практическата част обхваща 60% от обучението и е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата и административната компетентност на учителя по география и икономика. Реализира се чрез онлайн семинар, по време на който обучаваните учители създават мултимедийни дидактически ресурси, които да включат както в ежедневната си учебно-преподавателска дейност, така и в професионалното си портфолио; намират функционално решение на въпроси, свързани с планиране, реализиране и дидактико-методически ситуативен анализ на уроците за дейности в прогимназиален етап; дискутират възможностите за организация на учебно-познавателната дейност чрез проблематизиране в обвързаност с вариантите за повишаване на мотивацията за учене на учениците в прогимназиален етап.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-388/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

Условие:
Представете (опишете методически) провеждането на един избран от вас урок за дейности, свързан с изучаването на география на България. Оценете каква е ефективността на избраните от вас методически решения спрямо очакваните резултати в новата учебна програма за съответния клас (вариантите са 7. или 10. клас).

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 29.05.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.