Програма 19

МЕТОДИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е насочена към:

учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

география и икономика, гимназиален етап

Обучители:

доц. д-р Петя Събева, проф. д.н. Стела Дерменджиева

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по география и икономика в гимназиален етап. Теоретичната част (40%) е ориентирана основно към усъвършенстването на педагогическата практика на учителите чрез запознаване с актуалните тенденции спрямо методическите изисквания за преподаване на учебното съдържание, дидактическите средства и методите на обучение по география и икономика в гимназиален етап в контекста на нов стандарт за учебно съдържание, нови учебни програми, нова наредба за оценяване, нови стратегии. Акцентът е върху формирането на компетентности за прилагане на теоретичните модели за методическо ситуиране на учебното съдържание в обучението по география и икономика.

Практическата част обхваща 60% от обучението и е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата и административната компетентност на учителя по география и икономика чрез дейности за придобиване на ключовите компетентности, както и за междупредметни връзки по география и икономика, конструиране на методически варианти на типове уроци по география и икономика, дидактически аргументирани възможности за формиране на умения за работа с различни видове текст и образователни технологии за използване на интерактивни уроци по география и икономика. Реализира се чрез тренинг в онлайн семинар, по време на който обучаваните учители усъвършенстват своята функционална грамотност в контекста на географското образование и новата образователна парадигма.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-388/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

Условие:

  • Да се напише методическа разработка/план на урок за нови знания по география и икономика, като се попълни бланка за урочно планиране. Урокът/урочната статия да бъде насочена към новостите от учебната програма за 8, 9 или 10 клас с приложение на компететностен подход към конкретна урочна статия.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 17.05.2024 г.

Материали от обучението

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.