Програма 61

УСПЕШНА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

Програмата е насочена към:

учители – начален етап

Предмет/клас (етап):

български език и литература, математика, начален етап

Обучители:

Невена Чардакова, Поли Рангелова

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Диагностиката на постиженията на учениците е неизменна част от образователния процес. Националното външно оценяване в края на 4. клас има за цел да установи нивото на постигане на изискванията за резултатите от обучението по български език и литература и по математика в края на началния етап на основното образование, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.
Програмата е насочена към началните учители. Тя ще ги запознае с новия модел на националното външно оценяване по български език и литература и по математика в края на 4. клас. Реализира се в два модула – български език и литература и математика, като всеки модул има теоретична и практическа част.
Външното оценяване по български език и литература има за цел да установи езиковите, комуникативно-речевите, литературните и социокултурните компетентности на учениците в края на 4. клас, а по математика ‒ нивото на математическите им компетентности. По време на обучението ще се акцентира върху следните теми:
• същност и цели на Националното външно оценяване;
• структурни особености на тестовете;
• учебно съдържание, знания и умения, проверявани в края на 4. клас;
• разглеждане и разработване на примерни задачи от Националното външно оценяване;
• оценяване на постиженията на учениците.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

УСЛОВИЕ: Български език и литература
  • Създайте две задачи по модела на езиковия тест. Задачите да са с 3 възможни отговора, като един от тях е верен.
  * Задачите трябва да отговарят на модела на НВО по БЕЛ и да съответстват на предвиденото за изучаване учебно съдържание.
УСЛОВИЕ: Математика
  • Създайте една задача с 3 възможни отговора, като един от тях е верен.
  • Създайте една задача с кратък свободен отговор.
  • Създайте една задача с разширен свободен отговор.
  * Задачите трябва да отговарят на модела на НВО по математика и да съответстват на предвиденото за изучаване учебно съдържание. Не се изисква задачите от домашната работа по математика да бъдат решени и да се отбелязват верните отговори в домашната работа по български език и литература.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 01.03.2023 г.

Материали от обучението

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.