Програма 16

УСПЕШНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап

Предмет/клас (етап):

5. - 7. клас, математика

Обучители:

доц. д-р Юлия Нинова, Петинка Цанкова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина

Гост-лектори:

Слави Кадиев, Пенка Нинкова, проф. д-р Кирил Банков, Рая Ганева

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата


С акцент върху 7. клас.

• Програмата е предназначена за обучение и практикум за успешна педагогическа дейност на учителите по математика в прогимназиален етап в условията на новите учебни програми по математика.
• Разработена е за подпомогане и съдействие на развитието на умения за преподаване на ключовите компетентности, за познаване и прилагане на иновативни подход в образователния процес.
• Съдейства за запознаване на педагогическите кадри с новата нормативна уредба в областта на средното образование.
• Предвижда практикум, в който чрез решаване на казуси от педагогическата практика в конкретната таргет група се постига популяризиране на добрите практики.
• Практикумът включва тренинг, чрез който обучаваните учители създават ресурси, необходими за всекидневната работа, и продукти, които да представят в професионалното си портфолио; намират функционално решение на въпроси от обучението по математика в пети клас, свързани с подготовка, изнасяне на уроци, рефлексия върху тях и с оценяване на учебните резултати на учениците.
• Осигурява часове за уебинари с цел популяризиране на иновативните подходи в обучението по математика.
• Привлечени за обучители са висококвалифицирани и действащи специалисти в областта на методиката на обучение по математика, експерти, пряко участвали в изготвянето на ДОС за учебно съдържание и учебни програми по математика за общообразователна и профилирана подготовка, действащи учители, както и мултимедиен дизайнер.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1391/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

Практическа задача

Изберете конкретна тема от учебното съдържание и направете мисловна карта, като използвате информацията от дадения текст:

  • Обектът (или идеята), за който се съставя картата се поставя в центъра.
  • Основните разсъждения излизат от централното понятие като клони.
  • Клоните включват ключово изображение или ключова дума, изписани върху свързана с централното понятие линия. Второстепенните теми също се изобразяват като разклонения на клоните от по-високото ниво.
  • Клоните се свързват в мрежовидна структура.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 23.05.2024 г.

Материали от обучението

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.