Програма 57

ФОРМИРАНЕ НА КУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. МЕТОДИ, ПОХВАТИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

гимназиален етап, изобразително изкуство, прогимназиален етап

Обучители:

проф. дпн Мариана Гърмидолова (Мойнова), Светослав Косев

Гост-лектори:

Десислава Кралева

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Процесът на обучение се основава на връзката между културата и изобразителното изкуство. Една от ключовите компетентности визира „културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество“.  Приобщаването на човека към културата е процес на формиране на индивидуалната система от ценности и един от начините да се реализира тази цел е обучението по изобразително изкуство. Теоретическата част на обучението (40%) е насочена към изясняването на въпроса как чрез обучението по изобразително изкуство формираме културната компетентност на подрастващите, кои видове уроци и теми може да обхване то, какви методи и похвати можем да използваме за тази цел. Практическата част обхваща 60% и включва тренинг, чрез който учителите обогатяват арсенала от методи и похвати на преподаване, насочени към формирането на културната компетентност на обучаващите се. Те са свързани с темите от учебната програма и на практика се илюстрират чрез различните видове уроци, представени в учебниците.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

Свалете задачата ОТТУК.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 26.03.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.