Програма 43

ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ПОДХОДИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата е насочена към:

учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

биология и здравно образование, гимназиален етап

Обучители:

доц. д-р Златка Ваклева, доц. д-р Маргарита Панайотова

Гост-лектори:

доц. д-р Ценка Часовникарова, доц. д-р Майя Маркова, Донка Николова

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата има за цел овладяване на иновативни стратегии и подходи в обучението по биология и здравно образование в гимназиален етап, основани на конструктивизма. Тя е в съответствие с промените в учебните програми и необходимостта от развитие на ключови компетентности у учениците с акцент върху опазване на здравето и околната среда и устойчиво развитие.

Теоретичната част (40%) е ориентирана към усъвършенстването на педагогическата практика на учителите чрез запознаване с актуалните тенденции в методическите изисквания за преподаване на учебното съдържание, дидактическите средства и методите на обучение по биология и здравно образование.

Практическата част (60%), която включва и тренинг, е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата, комуникативната и административната компетентност на учителя по биология и здравно образование – за внедряване на електронните образователни ресурси по предмета; за създаване на дидактически ресурси в онлайн и офлайн формат, които да включат както в учебно-преподавателска си дейност, така и в професионалното си портфолио; за намиране на функционално решение на въпроси, свързани с нови образователни практики, които варират в зависимост от поставените цели, спецификата на микроучилищната среда, административната подкрепа и предпочитания от учителя стил на обучение.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-388/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

Съставете общо три задачи върху учебен материал по Ваш избор (8. – 10. клас), по една от всеки тип:
  • със затворен отговор;
  • ситуационна задача (казус);
  • експериментална или практическа задача.
Може да използвате учебник по биология и здравно образование от гимназиален етап по избор. Опишете съставените задачи в табличен формат – изтеглете ОТТУК.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 26.03.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.